Chủ đề: KHOA HỌC KỸ THUẬT

Ngày PH: 29-9-2013

Hết hàng

Ngày PH: 13-09-2013

Hết hàng

Ngày PH: 19-11-2011

Hết hàng
Phát triển Ngư nghiệp

Mã số tem: 450-452

Ngày PH: 10-01-1972

Hết hàng
Xây dựng nông thôn

Mã số tem: 356-359

Ngày PH: 26-01-1968

Hết hàng

Ngày PH: 01-11-1966

Hết hàng
Đài vi ba Sài Gòn

Mã số tem: 309-310

Ngày PH: 24-04-1966

Hết hàng
Ngày Khí tượng Quốc tế

Mã số tem: 268-271

Ngày PH: 23-03-1964

Hết hàng

Ngày PH: 03-02-1964

Hết hàng

Ngày PH: 15-01-1964

Hết hàng
Cải tiến nông thôn

Mã số tem: 214-217

Ngày PH: 11-12-1961

Hết hàng

Ngày PH: 23-07-2010

Hết hàng

Ngày PH: 19-05-1991

Hết hàng
Tàu vũ trụ con thoi

Mã số tem: 2435-2440

Ngày PH: 12-04-1992

Hết hàng

Ngày PH: 27-12-1988

Hết hàng

Ngày PH: 13-9-1985

Hết hàng
Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam

Mã số tem: 1772-1775, 504B-Bloc 48

Ngày PH: 20-11-1986

Hết hàng
Sao chổi Ha-lây

Mã số tem: 1690-1693

Ngày PH: 24-02-1986

Hết hàng
Ô tô cổ

Mã số tem: 1540-1546

Ngày PH: 30-10-1984

Hết hàng
Bom khinh khí Trung Quốc

Mã số tem: 546-547

Ngày PH: 20-11-1967

Hết hàng
Tên lửa Trung Quốc

Mã số tem: 537-538

Ngày PH: 25-07-1967

Hết hàng

Ngày PH: 12-02-2009

Hết hàng
Tuyến thông tin thống nhất

Mã số tem: 1184-1185

Ngày PH: 25-8-1980

Hết hàng
Liên điện Quốc tế

Mã số tem: 1059-1060

Ngày PH: 25-9-1978

Hết hàng
Vệ tinh Trung Quốc

Mã số tem: 698-699

Ngày PH: 10-4-1971

Hết hàng
Đài phát thanh Mễ Trì

Mã số tem: 144-145

Ngày PH: 10/8/1959

Hết hàng
Hoạt động dinh điền

Mã số tem: 182-185

Ngày PH: 03-01-1961

Hết hàng
Bài Lao

Mã số tem: 171

Ngày PH: 01-08-1960

Hết hàng

Ngày PH: 07-08-1959

Hết hàng
Cải cách điền địa

Mã số tem: 136-139

Ngày PH: 07-07-1959

Hết hàng

Ngày PH: 21-10-1957

Hết hàng

Ngày PH: 20-11-1998

Hết hàng

Ngày PH: 08-04-1999

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)