Chủ đề: QUAN HỆ NGOẠI GIAO

Ngày PH: 07-08-2015

Hết hàng

Ngày PH: 22-06-1968

Hết hàng

Ngày PH: 07-10-1989

Hết hàng

Ngày PH: 14-7-1989

Hết hàng
Sóng hoà bình

Mã số tem: 1871

Ngày PH: 30-11-1987

Hết hàng
Hợp tác toàn diện Việt - Xô

Mã số tem: 1869 - 1870

Ngày PH: 03-11-1987

Hết hàng

Ngày PH: 07-01-1989

Hết hàng

Ngày PH: 02-12-1985

Hết hàng

Ngày PH: 27-12-1988

Hết hàng
Nhà máy thủy điện

Mã số tem: 1961-1962

Ngày PH: 27-09-1988

Hết hàng

Ngày PH: 13-9-1985

Hết hàng
Giàn khoan dầu

Mã số tem: 1939

Ngày PH: 28-04-1988

Hết hàng
Cặp bay vũ trụ quốc tế

Mã số tem: 1386-1394, Bloc 17

Ngày PH: 12-04-1983

Hết hàng

Ngày PH: 25-3-1983

Hết hàng

Ngày PH: 07-11-1982

Hết hàng

Ngày PH: 07-5-1982

Hết hàng
Hữu nghị quan

Mã số tem: 441-442

Ngày PH: 01-10-1965

Hết hàng

Ngày PH: 23-02-1981

Hết hàng
Intercosmos 1980, chuyến bay vũ trụ Việt - Xô

Mã số tem: 1166-1171, 365B-Block 15

Ngày PH: 24-7-1980

Hết hàng
Mừng Quốc khánh Cuba

Mã số tem: 385-386

Ngày PH: 01-01-1965

Hết hàng

Ngày PH: 29-11-1974

Hết hàng
Ủng hộ Cách mạng Chi-lê

Mã số tem: 835-836

Ngày PH: 15-10-1974

Hết hàng

Ngày PH: 17-04-1963

Hết hàng
Trang
1
2
PagingTotal 42
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)