Tem Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Năm 1982

Ngày Lương thực thế giới

Mã số tem: 1266-1268

Ngày PH: 26-01-1982

Hết hàng

Ngày PH: 10-02-1982

Hết hàng

Ngày PH: 15-02-1982

Hết hàng
Ong, tò vò

Mã số tem: 1273-1280

Ngày PH: 25-2-1982

Hết hàng

Ngày PH: 280-02-1982

Hết hàng
Bóng đá quốc tế

Mã số tem: 1283-1290

Ngày PH: 15-4-1982

Hết hàng

Ngày PH: 07-5-1982

Hết hàng

Ngày PH: 15-5-1982

Hết hàng

Ngày PH: 19-5-1982

Hết hàng

Ngày PH: 01-6-1982

Hết hàng
Chim cắt và diều hâu

Mã số tem: 1300-1307

Ngày PH: 10-6-1982

Hết hàng
Hoa thược dược

Mã số tem: 1308-1315

Ngày PH: 15-7-1982

Hết hàng

Ngày PH: 15-7-1982

Hết hàng
Bảo vệ Tổ quốc

Mã số tem: 1322

Ngày PH: 25-7-1982

Hết hàng

Ngày PH: 15-8-1982

Hết hàng

Ngày PH: 15-8-1982

Hết hàng

Ngày PH: 20-9-1982

Hết hàng
Bọ xít

Mã số tem: 1327-1334

Ngày PH: 25-9-1982

Hết hàng

Ngày PH: 07-11-1982

Hết hàng

Ngày PH: 19-11-1982

Hết hàng
Cá thờn bơn

Mã số tem: 1342-1349

Ngày PH: 15-12-1982

Hết hàng

Ngày PH: 25-12-1982

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)