PDA

View Full Version : Bưu chính Thế giới


  1. Dịch vụ bưu chính Mỹ sắp đổ vỡ (?)
  2. Mỹ tháo dỡ các thùng thư
  3. Khách hàng lựa chọn nhân vật trên tem thư Mỹ
  4. Điện tín
  5. Các dịch vụ kiểm tra hành trình thư bảo đãm
  6. Tem ban hành chung ASEAN
  7. Những hòm thư dưới nước siêu độc đáo trên thế giới