PDA

View Full Version : 001. Tạp chí Tem số 01 - Tháng 01/1993


Tiểu Nhi
20-06-2012, 13:30
Dành tặng cho các bạn ở xa không có điều kiện mua Tạp chí Tem.
Để Tạp chí Tem có chất lượng các bạn nên ủng hộ bằng cách mua Tạp chí Tem.
Các bạn có thể đặt mua tại đây: Tạp chí Tem Việt Nam (http://www.vietstamp.net.vn/forum/forumdisplay.php?f=438)http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT001_0001.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT001_0002.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT001_0003.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT001_0004.jpg

Tiểu Nhi
20-06-2012, 13:31
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT001_0005.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT001_0006.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT001_0007.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT001_0008.jpg

Tiểu Nhi
20-06-2012, 13:31
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT001_0009.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT001_0010.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT001_0011.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT001_0012.jpg

Tiểu Nhi
20-06-2012, 13:32
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT001_0013.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT001_0014.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT001_0015.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT001_0016.jpg

Tiểu Nhi
20-06-2012, 13:33
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT001_0017.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT001_0018.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT001_0019.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT001_0020.jpg

Tiểu Nhi
20-06-2012, 13:33
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT001_0021.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT001_0022.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT001_0023.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT001_0024.jpg

Tiểu Nhi
20-06-2012, 13:34
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT001_0025.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT001_0026.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT001_0027.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT001_0028.jpg

Tiểu Nhi
20-06-2012, 13:35
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT001_0029.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT001_0030.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT001_0031.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT001_0032.jpg

Tiểu Nhi
20-06-2012, 13:36
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT001_0033.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT001_0034.jpg


Tấm cuối thấy việc KCS tem rất cẩn thận, vây mà vẫn nhiều tem lỗi lọt ra thị trường, đặc biệt là tem cước phí (không tính việc đi cửa khác :D)