PDA

View Full Version : SOCPHILEX-Соцфилэкс-TRIỂN LÃM SƯU TẬP TEM CÁC NƯỚC XHCN


VAPUTIN
15-12-2013, 11:18
SOCPHILEX hay Соцфилэкс (tiếng Nga đọc là "Sotsfileks") là tên chính thức của các cuộc triển lãm (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A4%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2582 %25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582 %25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA %25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B2%25D1%258B%25D1%258 1%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25B 0&usg=ALkJrhhhWSa_gXdGotf8tznWDSFiPf0f5A) quốc tế của các nhà sưu tập tem (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A4%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2582 %25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582&usg=ALkJrhi1jqA0sF4XTBunoyZyhoHyYlUTSw) các nước xã hội chủ nghĩa (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B0 %25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8 %25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8 %25D0%25B5_%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B 0%25D0%25BD%25D1%258B&usg=ALkJrhjcNMFOY7__5KE7an6Rcl7JDfjE_g) , thường xuyên tổ chức trong thời kỳ LX và các nước xã hội chủ nghĩa (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B0 %25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8 %25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8 %25D0%25B9_%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B 5%25D1%2580%25D1%258C&usg=ALkJrhhYk71zO1_4e93vM-d2wTXVpSbnDw) Đông Âu chưa sụp dổ.
SOCPHILEX được cho là tên ghép từ các chữ đầu của ba tử SOCIALIST, PHILATELY và EXHIBITION

Lịch sử

Định dạng triển lãm tem "SOCPHILEX" đã được khởi xướng bởi Liên minh Liên đoàn các nhà sưu tập tem Quốc gia. Nó được đề xuất tổ chức theo một Quy chế (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3D%25D0%25A0%25D0%25B5%25D0%25B3 %25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD %25D1%2582_%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B 0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%258 1%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%258 1%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25B2%25D1%25 8B%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25 BA%25D0%25B8%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhg35O043pADP9k65sGAzZOjS7AEPQ) được thông qua tại một cuộc họp của đại diện các hiệp hội sưu tầm tem các nước xã hội chủ nghĩa, với mục đích thúc đẩy những ý tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA%25D1%2581 %25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC-%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BD %25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC&usg=ALkJrhgoGzMC0RFjfWq07OwmvjyeWhPphQ) , những thành tựu của chủ nghĩa xã hội (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B0 %25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC&usg=ALkJrhgz9cpdo0Fua--0hWU5muempQTjuw) , tình hữu nghị của các nước xã hội chủ nghĩa, đấu tranh cho hòa bình và tiến bộ xã hội. Luân phiên mỗi năm tổ chức một lần tại những nước xã hội chủ nghĩa nhưng chỉ từ năm 1972 (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&usg=ALkJrhgV1hNdD4oesIY72i3rTFr-bQz6ww) , triển lãm mới được tổ chức hàng năm.

Triển lãm "Sotsfileks" tổ chức tại Budapest (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BF %25D0%25B5%25D1%2588%25D1%2582&usg=ALkJrhjs62VPpg2dKTCoEv3RbSh21mGdtw) ( Hungary (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D0%259D%25D0%25A0&usg=ALkJrhitNK8nNGWQUHPaLKNnEo2e1n0iJQ) ) lầu đầu tiên năm 1963 sau (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&usg=ALkJrhj6CihwqFwfF850mlvz_ppKDzFZpQ)đó tại Sofia (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%258F&usg=ALkJrhjKTtrxwcE9aGvzS9rzPULnHDMKaQ) ( Bulgaria (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259D%25D0%25A0%25D0%2591&usg=ALkJrhgeqyoAGxwX471I9mcdVmU-zA6_lw) ) trong năm 1972 (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&usg=ALkJrhgV1hNdD4oesIY72i3rTFr-bQz6ww) , Bucharest (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D1%2583%25D1%2585%25D0%25B0%25D1%2580 %25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582&usg=ALkJrhjlaxM0vGFxSHJysZHRRSZs_jSUiw) ( Ru-ma-ni (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B0 %25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8 %25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0 %25D1%258F_%25D0%25A0%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25B F%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B A%25D0%25B0_%25D0%25A0%25D1%2583%25D0%25BC%25D1%25 8B%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&usg=ALkJrhipkMRBmzfyZPeK32Lx2RPokwdX0A) ) trong năm 1973 (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/1973&usg=ALkJrhh9l09F6lKoTrW1kfkj0QUpMWSgrA) và 1979 (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/1979_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&usg=ALkJrhg2O0vxfzs40MRe4E7YuO-dZhOLkw) , Katowice (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2 %25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B5&usg=ALkJrhjEAg8Uq6d_yciiDYQELt9mVXxQ-Q) ( Ba Lan (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%259D%25D0%25A0&usg=ALkJrhgk6m-x3Ix3OdilonwluiA9aQeEHA) ) trong năm 1974 (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&usg=ALkJrhj9aQnlgckaS7lLX58jPbMo40zeww) , Moscow (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B2 %25D0%25B0&usg=ALkJrhiDaPkoVVUznRwzMvmSraiYx1YoNA) ( Liên Xô (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25A1%25D0%25A1%25D0%25A0&usg=ALkJrhjS_ZufKRodAqNqTmOBgaGRYZW_PA) ) trong năm 1975 (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/1975&usg=ALkJrhhv5jVv8bEPPmoATi14Il8bhHneWg) và 1983 (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&usg=ALkJrhgFpEKA4ZYti5xOtFF-BxsfZp2ddg) , Prague (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B0&usg=ALkJrhhKUaO3GUkji7VebRsf30_jD6hurQ) ( Tiệp Khắc (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A7%25D0%25A1%25D0%25A1%25D0%25A0&usg=ALkJrhhxVql8ivorkxkP8J2t7utxDHZ5sg) ) trong năm 1976 (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&usg=ALkJrhj6HmKikK78EWafG4J9Tj0drHhztQ) , Berlin (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BB%25D0%25B8 %25D0%25BD&usg=ALkJrhg1Wa2sEW_-sWKEq1D_f3NJNLRdEA) ( GDR (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%2594%25D0%25A0&usg=ALkJrhgnIbAsbkDV9nPPGTfuy8NeuX6O1Q) ) trong năm 1977 (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&usg=ALkJrhiUmTW5PZo0u7gA9LTlTpFtuMUYqQ) , Szombathely (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B1%25D0%25B0 %25D1%2582%25D1%2585%25D0%25B5%25D0%25B9&usg=ALkJrhhsSJ6jpp7rBKXQ1pGIUPw_9qaopA) (Hungary) trong năm 1978 (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&usg=ALkJrhgQ4O3Gy_6ZAT_RmgPkAGEQ6J4ATA) , Bratislava (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8 %25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=ALkJrhh5DzhEZnKwQ7grpEiHVz7D8oWU9g) (Tiệp Khắc) trong năm 1981 (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/1981_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&usg=ALkJrhgcYWbYg2-ogWfVx6neErL0SAv-Dw) , Veliko Tarnovo (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA %25D0%25BE-%25D0%25A2%25D1%258B%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25BE %25D0%25B2%25D0%25BE&usg=ALkJrhhSiqPlD1I29Vfv_JzRpUxCNYiViQ) (Bulgaria) trong năm 1982 (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&usg=ALkJrhjta1x-otologVoypyKgDIyC4Cdgg) , Wroclaw (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25BB %25D0%25B0%25D0%25B2&usg=ALkJrhjBa98s6dw_hmzKrMI3IQuHmRa1Ew) (Ba Lan) vào năm 1984 (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&usg=ALkJrhi0-UDIGrCGEJT4xFEPDtJ_P1P3vQ) , Colin (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD _%28%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0% 25B4%29&usg=ALkJrhiTax0oe4cU6JPFDMbjh8_XJIW9pQ) (Tiệp Khắc) trong năm 1986 (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&usg=ALkJrhjlOnemaXDmBB1TLUV4THt3lt88dw) , và những nơi khác

Ngoài các cuộc triển lãm chung dưới tên "SOCPHILEX", các nước XHCN còn tổ chức một số cuộc triển lãm đặc biệt:


tem bộ sưu tập (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A4%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2582 %25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582 %25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA %25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B B%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2586%25D0%25B 8%25D1%258F&usg=ALkJrhhVpjGhvp7JyBJdUFP9U0hwLuOpxQ) bưu phẩm (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2590%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BF %25D0%25BE%25D1%2587%25D1%2582%25D0%25B0&usg=ALkJrhjnEwz29GaHkP7IJNUaNRVFJwAeLw) - Triển lãm "Aerosotsfileks" ở Berlin (Đông Đức) vào năm 1980,
bộ sưu tập các nhà sưu tầm tem trẻ - "Yuniorsotsfileks" trong Poznan (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B0 %25D0%25BD%25D1%258C&usg=ALkJrhho3tskb0iPUtPCFA3r8HhcY6BrrA) (Ba Lan) vào năm 1980 và ở Berlin vào năm 1983,
bộ sưu tập trên lịch sử của bưu chính (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2598%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580 %25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%258 7%25D1%2582%25D1%258B&usg=ALkJrhjFY8dDCCg3wpRQuiqpGL7In4E5kA) - "SOCPHILEX lịch sử bưu chính" trong Neratovice (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3D%25D0%259D%25D0%25B5%25D1%2580 %25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8 %25D1%2586%25D0%25B5%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhiWeSF6KpD5-da9UTtgGGYgzxtPGg) . (Tiệp Khắc) năm 1982 và ở Berlin vào năm 1985 [3] (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25BE%25D1%2586%25D1%2584%25D0%25B8 %25D0%25BB%25D1%258D%25D0%25BA%25D1%2581&usg=ALkJrhgKqa1MCrHklewAiuWihgzozKUTHA#cite_note-.D0.91.D0.A4.D0.A1-3)

Nhân dịp triển lãm "Sotsfileks" ở các nước xã hội chủ nghĩa đã phát hành tem (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D1%2587%25D1%2582%25D0%25BE %25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B5_%25D0%25BC%25D0%25B 0%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25B8&usg=ALkJrhiBKetqWC7m8Dpw8XoMAOVrXwiq-g) và các block (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D1%2587%25D1%2582%25D0%25BE %25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25B1%25D0%25B B%25D0%25BE%25D0%25BA&usg=ALkJrhgWiLMWLNphqMH_eBSh_wo7Phd16A) , bưu ảnh lưu niệm (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD %25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9 _%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B E%25D0%25BA&usg=ALkJrhgg0FJzFfHQoAbZSnup58FqKBbhUg) , FDC và bưu thiếp một mặt với kỷ niệm chương (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259E%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581 %25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD %25D0%25BD%25D1%258F%25D1%258F_%25D0%25BF%25D0%25B E%25D1%2587%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B 0%25D1%258F_%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%25 82%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D1%2 581_%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0% 25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0% 25BD%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1 %2580%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9&usg=ALkJrhi8C390xnVjvicC1hfMQetM3vsriw), dấu hủy đặc biệt (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D1% 252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258D%2 525D0%2525BA%2525D1%252581%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvvP%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2586%25D0%25B3 %25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8 %25D1%258F&usg=ALkJrhgH86khL6Af989SPJp_x7BOjN5CUA).

Triển lãm này tiếng Đức gọi là SOZPHILEX

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a0/Stamps_of_Germany_%28DDR%29_1977%2C_MiNr_2248.jpg/369px-Stamps_of_Germany_%28DDR%29_1977%2C_MiNr_2248.jpg (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Stamps_of_Germany_%28DDR%29_1977%2C_MiNr_2248.jpg)

Internationale Briefmarkenausstellung sozialistischer Länder SOZPHILEX 1977, Berlin
Tem kỷ niệm SOZPHILEX 1977 tổ chức tại Berlin

VAPUTIN
16-12-2013, 11:37
SOCPHILEX I

Triển lãm các nhà sưu tập tem các nước Xã hội chủ nghĩa (SOCPHILEX) lần đầu tiên được tại Budapest Hungary từ ngày 20-28 tháng 7 năm 1963.

Địa điểm tổ chức cuộc triển lãm là nhà hát Madách trên đại lộ Lenin, thủ đô Budapest. Bài phát biểu khai mạc đã được
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và dịch vụ bưu chính István Kossa đọc.

Ngày 22 Tháng bảy, các nhà sưu tầm tem nước ngoài có buổi viếng thăm đại diện các nhà sưu tập tem Hungary tại trụ sở của Hội các nhà sưu tập tem Hingary (MABÉOSZ) .

Ngày 24 tháng Bảy AIJP bắt đầu cuộc họp . Vào buổi tối cùng ngày , Chủ tịch Hiệp hội Imre Varadi tổ chức dạ tiệc chiêu đãi các nhà
sưu tập tem nước ngoài tại Nhà Tem. Thứ trưởng Dezső Horn cũng tham gia vào sự kiện này.

Ngày 25 tháng bảy, bộ trưởng István Kossa đã có buổi tiếp tại bảo tàng Tem.

Ngày 27 tháng 7 , Thứ trưởng Dezső trao các huy chương và kỷ niệm chương cho các giải thưởng mà ban giám khảo quốc tế đề xuật. Lễ trao giải được phát sóng bởi Đài Truyền hình Hungary ; báo cáo về sự kiện này xuất hiện cả trên báo chí và trên các đài phát thanh .

Tất cả có 20 ngàn lượt khách đã tham quan triển lãm, đóng cửa vào ngày chủ nhật, 28 tháng 7.

Các thành viên của ban giám khảo của cuộc triển lãm quốc tế SocPhilex 1963 là:
TS . Andor Bartal ( Hungary ) , Coman Viktor ( Romania) , Dvoracek Ladislav ( Tiệp Khắc) , Endre Gál ( Hungary) , Groer Mária ( Ba Lan ) , Gyula Kadocsa (Hungary), Mihajlov E. Grigor ( Bulgaria) , Pál Nevi ( Hungary), Panin G. Victor ( Liên Xô ) , Dr . László Steiner,
(Hungary) và Vogt Artur ( Cộng hòa Dân chủ Đức ).

Việt Nam cũng tham gia lần này và hình như là lần duy nhất trong lịch sử. Cụ Đàm Trung Thiện với bộ TL " Olympic 1964" đã dành được huy chương đồng. Để giữ bí mật,nhà nước yêu cầu những người tham gia TL phải lấy bí danh và bí danh của cụ Thiện là PHẠM KHIÊM

Tấm huy chương đồng của cụ Đàm Trung Thiện (những ảnh dưới đây do anh Mạnh cung cấp)

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=93766&d=1274579650


anh chụp bên khung TL của cụ ĐÀM TRUNG THIỆN
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=190758&d=1386732803

Người bạn tem Hungary của cụ ĐÀM TRUNG THIỆN

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=190759&d=1386732803

dammanh
18-12-2013, 10:56
Một bưu thiếp liền tem kỷ niệm TL tem tại WROCLAW 1984

190833


Năm 2008 kỷ niệm 450 năm bưu điện Balan , bưu điện Balan có phát hành bưu thiếp nhân dịp tổ chức TL tem tại TP WROCLAW

190834

dammanh
02-01-2014, 03:11
Nhân sự kiện tàu ngầm Hà nội cập bến quân cảng Cam Ranh ngày 31-12-2013,đánh dấu mở ra một trang mới HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN giữa Việt nam và Liên bang Nga. Xin giới thiệu phong bì kỷ niệm TL tem các nước XHCN tại Mạc tư khoa 1975.

191098

dammanh
10-01-2014, 13:12
KỶ NIÊM TL TEM 1977 TỔ CHỨC CỘNG HÒA DÂN CHỦ ĐỨC

191211

dammanh
15-05-2014, 11:10
Năm 1974 Tl tem các nước XHCN được tổ chức ở Balan tại thành phố KATOWICE - trung tâm công nghiệp khai thác than của Balan.Nhân dịp đó bưu điện Balan có phát hành 3 PC in liền tem kỷ niệm sự kiện này .Xin giới thiệu với các bạn

193618

193619

193620