PDA

View Full Version : Áo Môn - Macao / 2014


Poetry
27-06-2014, 11:26
Tết Giáp Ngọ

Ngày phát hành: 03-01-2014

https://www.macaupost.gov.mo/Philately/uploads/stampimages/mac201401sel05td.jpg

https://www.macaupost.gov.mo/Philately/uploads/stampimages/mac201401bloc01s.jpg

https://www.macaupost.gov.mo/Philately/uploads/stampimages/mac201401flm05td.jpg

https://www.macaupost.gov.mo/Philately/uploads/stampimages/mac201401fdcpcts.jpg

https://www.macaupost.gov.mo/Philately/uploads/stampimages/mac201401fdcgcbl.jpg

https://www.macaupost.gov.mo/Philately/uploads/stampimages/mac201401bms05td.jpg

https://www.macaupost.gov.mo/Philately/uploads/stampimages/mac201401xxxxxxx.jpg

Poetry
27-06-2014, 11:30
Kỷ niệm 140 năm bệnh viện đa khoa Conde de São Januário

Ngày phát hành: 06-01-2014

https://www.macaupost.gov.mo/Philately/uploads/stampimages/mac201402sel04td.jpg

https://www.macaupost.gov.mo/Philately/uploads/stampimages/mac201402bloc01s.jpg

https://www.macaupost.gov.mo/Philately/uploads/stampimages/mac201402fdcpcts.jpg

https://www.macaupost.gov.mo/Philately/uploads/stampimages/mac201402fdcgcbl.jpg

https://www.macaupost.gov.mo/Philately/uploads/stampimages/mac201402xxxxxxx.jpg

Poetry
27-06-2014, 11:32
Tết Giáp Ngọ (tem tự dính)

Ngày phát hành: 14-02-2014

https://www.macaupost.gov.mo/Philately/uploads/stampimages/mac201413fra04td.jpg

https://www.macaupost.gov.mo/Philately/uploads/stampimages/mac201413fdcpcts.jpg

https://www.macaupost.gov.mo/Philately/uploads/stampimages/mac201413xxxxxxx.jpg

Poetry
27-06-2014, 11:35
Kỷ niệm 130 năm Bưu chính Macao

Ngày phát hành: 01-03-2014

https://www.macaupost.gov.mo/Philately/uploads/stampimages/mac201404sel04td.jpg

https://www.macaupost.gov.mo/Philately/uploads/stampimages/mac201404bloc01s.jpg

https://www.macaupost.gov.mo/Philately/uploads/stampimages/mac201404blec01s.jpg

https://www.macaupost.gov.mo/Philately/uploads/stampimages/mac201404flm04td.jpg

https://www.macaupost.gov.mo/Philately/uploads/stampimages/mac201404fdcpcts.jpg

https://www.macaupost.gov.mo/Philately/uploads/stampimages/mac201404fdcgcbl.jpg

https://www.macaupost.gov.mo/Philately/uploads/stampimages/mac201404xxxxxxx.jpg

Poetry
04-07-2014, 14:13
Bảo vệ động vật

Ngày phát hành: 28-04-2014

https://www.macaupost.gov.mo/Philately/uploads/stampimages/mac201405sel04td.jpg

https://www.macaupost.gov.mo/Philately/uploads/stampimages/mac201405bloc01s.jpg

https://www.macaupost.gov.mo/Philately/uploads/stampimages/mac201405flm04td.jpg

https://www.macaupost.gov.mo/Philately/uploads/stampimages/mac201405fdcpcts.jpg

https://www.macaupost.gov.mo/Philately/uploads/stampimages/mac201405fdcgcbl.jpg

https://www.macaupost.gov.mo/Philately/uploads/stampimages/mac201405xxxxxxx.jpg

Poetry
03-08-2014, 13:41
Văn học và nhân vật: Thủy Hử (bộ 2)

Ngày phát hành: 26-06-2014

https://www.macaupost.gov.mo/Philately/uploads/stampimages/mac201406sel06td.jpg

https://www.macaupost.gov.mo/Philately/uploads/stampimages/mac201406bloc01s.jpg

https://www.macaupost.gov.mo/Philately/uploads/stampimages/mac201406fdcpcts.jpg

https://www.macaupost.gov.mo/Philately/uploads/stampimages/mac201406fdcgcbl.jpg

https://www.macaupost.gov.mo/Philately/uploads/stampimages/mac201406bms06td.jpg
Maximum card

https://www.macaupost.gov.mo/Philately/uploads/stampimages/mac201406xxxxxxx.jpg

Poetry
02-02-2015, 22:30
Trụ sở mới của Đại học Macau

Ngày phát hành: 05-09-2014

http://www2.macaupost.gov.mo/philately/uploads/stampimages/mac201407sel04td.jpg

http://www2.macaupost.gov.mo/philately/uploads/stampimages/mac201407bloc01s.jpg

http://www2.macaupost.gov.mo/philately/uploads/stampimages/mac201407fdcpcts.jpg

http://www2.macaupost.gov.mo/philately/uploads/stampimages/mac201407fdcgcbl.jpg

https://www.macaupost.gov.mo/Philately/uploads/stampimages/mac201407xxxxxxx.jpg

Poetry
02-02-2015, 22:38
Hình vuôngma thuật

Ngày phát hành: 09-10-2014

http://www2.macaupost.gov.mo/philately/uploads/stampimages/mac201408sel06td.jpg

http://www2.macaupost.gov.mo/philately/uploads/stampimages/mac201408flm06td.jpg

http://www2.macaupost.gov.mo/philately/uploads/stampimages/mac201408bloc01s.jpg

http://www2.macaupost.gov.mo/philately/uploads/stampimages/mac201408fdcpcts.jpg

http://www2.macaupost.gov.mo/philately/uploads/stampimages/mac201408fdcgcbl.jpg

https://www.macaupost.gov.mo/Philately/uploads/stampimages/mac201408xxxxxxx.jpg