PDA

View Full Version : shop bì thư thực gửi


Nguyễn Thành VS
15-07-2014, 16:04
thông báo:phí gửi bảo đảm 10k ,sms 15k
khách hàng mua hàng từ 300k free ship
Kính mời
dt:0928998333
chu tk: Nguyễn Duy Thành
tk VCB:0491000009166

Nguyễn Thành VS
17-07-2014, 20:23
B1: 65k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_0998_zpsf353f90c.jpg?t=1405602530

B2:20k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_0999_zps60cba556.jpg?t=1405602562

Nguyễn Thành VS
17-07-2014, 20:24
B3: 50k FDC thực gửi ngày đầu tiên
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1001_zps20cd155b.jpg

Nguyễn Thành VS
17-07-2014, 20:26
B4:180k tem giá mặt cao ,FDC thực gửi sau ngày phát hành 1 ngày do ngày phát hành là chủ nhật bưu điên Indo không làm việc như ở Vn
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1002_zpsce5179e4.jpg
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1003_zpsa27a40b7.jpg
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1004_zpsb1cda7f4.jpg

Nguyễn Thành VS
17-07-2014, 20:28
B5: 15k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1005_zps789ff50f.jpg

B6:20k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1006_zpsad780673.jpg

B7:10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1007_zps945d500a.jpg

Nguyễn Thành VS
17-07-2014, 20:29
B8: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1008_zps2f7b984a.jpg?t=1405602589

B9:25k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1009_zps0fa3174f.jpg

Nguyễn Thành VS
17-07-2014, 20:30
B10: 30k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1010_zps811a7b84.jpg

B11:15k(het)
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1011_zps203735e0.jpg

Nguyễn Thành VS
17-07-2014, 20:31
B12: 35k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1012_zpsa15f17f4.jpg

B13: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1013_zps605a1e3c.jpg?t=1405602627

Nguyễn Thành VS
17-07-2014, 20:33
B14: 25k( hết)
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1014_zps5ca19e31.jpg

B15:35k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1015_zpsc18ff30f.jpg?t=1405602658

B16:45k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1016_zps7c6f418e.jpg?t=1405602715

Nguyễn Thành VS
17-07-2014, 20:35
B17: 5k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1017_zps79b09d4d.jpg

B18:25k dán tem in lại 2013
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1018_zps780e22ed.jpg?t=1405602755

Nguyễn Thành VS
17-07-2014, 20:38
B19: 40k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1115_zpsac4e02c2.jpg

Nguyễn Thành VS
17-07-2014, 21:48
B20 : 30k nhật ấn Trường Sa.(het)
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1019_zps8e939f3a.jpg?t=1405602807

B21: 10k (het)
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1020_zps89a28a6e.jpg

B22: 10k( hết)
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1021_zpsa64116b5.jpg

temhp88
17-07-2014, 22:59
Mình đặt: B20 : 30k nhật ấn Trường Sa và B11 nhé.
Cảm ơn nhé!

manh thuong
18-07-2014, 08:17
anh đặt
17,14

tks

Nguyễn Thành VS
18-07-2014, 17:57
B23: 10k(het)
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1022_zpsba5cd60e.jpg

B24: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1023_zps5e6cd902.jpg?t=1405602895

Nguyễn Thành VS
18-07-2014, 17:59
B25: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1024_zps3e84c9b9.jpg

B26:10k(hết)
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1025_zpsa2239535.jpg

B27:10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1026_zps2d9d9629.jpg

Nguyễn Thành VS
18-07-2014, 18:00
B28: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1027_zps01b6e9df.jpg?t=1405602941

B29:10k(het)
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1028_zpsa8d6daa3.jpg

B30:10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1029_zps4d9553b5.jpg

Nguyễn Thành VS
18-07-2014, 18:01
B31: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1030_zps19bfe848.jpg

B32: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1031_zps4387dd54.jpg

B33: 20k(hết)
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1032_zps46fea1be.jpg

Nguyễn Thành VS
18-07-2014, 18:03
B34: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1033_zps7d47cc27.jpg

B35:30k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1034_zps885cd399.jpg

B36: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1035_zps3be5491f.jpg?t=1405602979

Nguyễn Thành VS
18-07-2014, 18:06
B37:20k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1036_zpsc8649c54.jpg

B38: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1037_zpsad92e3ac.jpg?t=1405603014

B39: 5k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1038_zpsd8d420cd.jpg?t=1405603034

stamp-history
18-07-2014, 20:02
Anh đk 22, 26, 33 nhé

Nguyễn Thành VS
18-07-2014, 22:25
xác nhận đại gia cần thơ đặt hàng :)

temhp88
19-07-2014, 00:14
Đặt tiếp nhé: B23, B29

Nguyễn Thành VS
20-07-2014, 07:06
B40: 5k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1039_zps8041b83f.jpg

B41:20k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1040_zps06158e20.jpg

B42: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1042_zpsa79dd07c.jpg

Nguyễn Thành VS
20-07-2014, 07:08
B43: 10k(het)
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1043_zps72d9d78a.jpg

B44: 10k(het)
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1044_zps3f9b4044.jpg

B45: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1046_zps57f1ee09.jpg

Nguyễn Thành VS
20-07-2014, 07:09
B46:10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1047_zps459e5290.jpg

B47:10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1048_zps0a9ef7e9.jpg

B48: 10k(het)
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1049_zps38b06aaf.jpg

Nguyễn Thành VS
20-07-2014, 07:10
B49: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1050_zpsa711e396.jpg

B50k 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1051_zps6931341c.jpg

B51: 5k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1052_zps42c276cc.jpg

Nguyễn Thành VS
20-07-2014, 07:21
B52:10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1053_zps164e8066.jpg

B53:10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1054_zps72c2cc3c.jpg?t=1405815479

B54:10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1055_zpse52f5114.jpg?t=1405815677

Nguyễn Thành VS
20-07-2014, 07:23
B55: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1056_zps955bd884.jpg

B56: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1057_zps13e0248f.jpg?t=1405815791

B57: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1058_zps72df0957.jpg

Nguyễn Thành VS
20-07-2014, 07:25
B58: 40k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1059_zpsdd405217.jpg

B59:10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1061_zps4340edcc.jpg

B60:30k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1062_zps009d285c.jpg

B61:10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1063_zpse671b975.jpg

temhp88
20-07-2014, 07:34
đặt B43, B44.B48

hoavienquanbl
20-07-2014, 11:05
Đk B41-46.........

Nguyễn Thành VS
20-07-2014, 21:57
B62: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1064_zps723dd979.jpg

B63: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1065_zps036e5a68.jpg

B64: 10k(het)
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1066_zpsf04347b3.jpg?t=1405868211

Nguyễn Thành VS
20-07-2014, 21:59
B65: 10k(het)
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1067_zpsd58ad56b.jpg

B66: 5k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1068_zpsc01a81d2.jpg?t=1405868280

B67: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1069_zps3512fd93.jpg?t=1405868338

Nguyễn Thành VS
20-07-2014, 22:02
B68: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1070_zps49c84c82.jpg

B69: 15k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1071_zpsf3769fb2.jpg?t=1405868438

B70: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1072_zpsfa49b995.jpg?t=1405868499

Nguyễn Thành VS
20-07-2014, 22:05
B71: 10k(het)
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1073_zps36960bd7.jpg

B72: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1074_zps4d6a2b58.jpg?t=1405868576

B73: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1075_zps86ac752c.jpg?t=1405868649

Nguyễn Thành VS
20-07-2014, 22:07
B74: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1076_zps87a7be3c.jpg?t=1405868721

B75:50k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1077_zps0c3cb88e.jpg

B76:25k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1078_zpsad14fe87.jpg

Nguyễn Thành VS
20-07-2014, 22:09
B77:10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1079_zpsed1f95be.jpg

B78: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1080_zps9a5ae7b8.jpg

B79: 5k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1081_zps017f163d.jpg?t=1405868895

Nguyễn Thành VS
20-07-2014, 22:12
B80:5k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1082_zpscf9f37d3.jpg?t=1405868968

B81:10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1083_zpscc1d7bd2.jpg?t=1405869097

temhp88
21-07-2014, 00:54
Đặt tiếp bạn:

B64: 10k
B65: 10k
B71: 10k

Nguyễn Thành VS
05-08-2014, 21:14
B82: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1084_zps2571e613.jpg

B83: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1085_zps5c2fc42c.jpg?t=1407248009

B84: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1086_zps3578aa05.jpg?t=1407248056

Nguyễn Thành VS
05-08-2014, 21:16
B85: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1087_zps53cdcaa4.jpg?t=1407248092

B86: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1088_zps8f003065.jpg

B87: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1089_zps216e0cfe.jpg?t=1407248140

Nguyễn Thành VS
05-08-2014, 21:17
B88:20k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1091_zps48243363.jpg?t=1407248190

B89: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1092_zps82c0a41f.jpg?t=1407248221

B90: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1093_zps328de88a.jpg?t=1407248249

Nguyễn Thành VS
05-08-2014, 21:19
B91: 20k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1094_zps7a40340a.jpg?t=1407248287

B92: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1095_zpsdb7cc61c.jpg?t=1407248331

B93: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1096_zpsab2b17fe.jpg?t=1407248358

Nguyễn Thành VS
05-08-2014, 21:20
B94: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1097_zpse29167a8.jpg?t=1407248410

B95: 20k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1098_zps75726f80.jpg

B96: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1099_zpsa98cec8b.jpg

Nguyễn Thành VS
05-08-2014, 21:22
B97: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1100_zps4fd055e7.jpg?t=1407248477

B98: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1101_zps7fc7321e.jpg?t=1407248503

B99: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1102_zpsbe480e4a.jpg?t=1407248532

Nguyễn Thành VS
05-08-2014, 21:25
B100: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1103_zps021b4a3d.jpg?t=1407248566

B101: 20k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1104_zps616117d1.jpg?t=1407248640

B102: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1105_zpsd69bc2b4.jpg?t=1407248684

Nguyễn Thành VS
05-08-2014, 21:27
B103: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1106_zpse82608c2.jpg?t=1407248730

B104: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1107_zps566dd52b.jpg?t=1407248769

B105: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1108_zps4ec45196.jpg?t=1407248798

stamp-history
06-08-2014, 01:40
A gạch B99 nha

Nguyễn Thành VS
07-08-2014, 09:47
b99 đã bán rồi anh nhé

Nguyễn Thành VS
07-08-2014, 10:16
B106: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1109_zpsfe437dfd.jpg?t=1407381319

B107: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1110_zps40247c49.jpg

B108: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1111_zps46b080e3.jpg

Nguyễn Thành VS
07-08-2014, 10:17
B109: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1112_zpscd8addaa.jpg

B110: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1113_zps86c00a06.jpg

B111: 10k
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/IMG_1114_zps9936f7c4.jpg?t=1407381428

hoavienquanbl
07-08-2014, 10:54
Đk B106.......

Nguyễn Thành VS
10-10-2014, 12:11
B112: 180k đã xong
thực gửi dán tem đại tướng Võ nguyên Giáp
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/dethichchoico93/Hi3000nh1257_zpsb9704b3e.jpg

NHL-2014
21-04-2015, 16:45
Anh ơi, anh cho em đặt mã này:
B78: 10k
Em cảm ơn anh

NHL-2014
27-04-2015, 19:54
anh ơi, sao anh chưa hồi âm em zẬY
Em cảm ơn anh

NHL-2014
27-04-2015, 19:55
anh ơi, sao anh chưa hồi âm em zẬY
Em cảm ơn anh

dongthanhmush
28-04-2015, 10:42
Chào anh. Tôi đặt: B36,B82, B84, B106. Cám ơn anh.

trunghai
04-05-2015, 08:58
Thành xem các mã sau còn không cho anh đặt nhé:
B18-25k; B60-30k; B63-10k; B69-15k; B75-50k; B76-25k; B112-180k