PDA

View Full Version : Bộ sưu tập xu bạc các đời Tổng thống Mỹ (Coin silver)


youngboss1vn
30-11-2009, 20:47
George Washington ( 1789 - 1797)

http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07763-1.jpg
http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07757-1.jpg

John Adams ( 1797 - 1801)

http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07768-1.jpg
http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07765-1.jpg

Thomas Jefferson ( 1801 - 1809)

http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07773-1.jpg
http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07771-1.jpg

James Madison ( 1809 - 1817)

http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07777-1.jpg
http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07775-1.jpg

James Monroe ( 1817 - 1825)

http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07781-1.jpg
http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07779-1.jpg

John Quincy Adams ( 1825 - 1829)

http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07786-1.jpg
http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07783-1.jpg

Andrew Jackson ( 1829 - 1837)

http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07790-1.jpg
http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07787-1.jpg

Martin van Buren ( 1837 - 1841)

http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07794-1.jpg
http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07791-1.jpg

William H.Harrison ( 1841)

http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07797-1.jpg
http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07795-1.jpg

John Tyler ( 1841 - 1845)

http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07798-1.jpg
http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07799-1.jpg

youngboss1vn
30-11-2009, 20:47
James K.Polk ( 1845 - 1849)

http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07802-1.jpg
http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07801-1.jpg

Zachary Taylor ( 1849 - 1850)

http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07805-1.jpg
http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07803-1.jpg

Milard Fillmore ( 1850 - 1853)

http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07847-1.jpg
http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07846-1.jpg

Franklin Pierce ( 1853 - 1857)

http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07850-1.jpg
http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07848-1.jpg

James Buchanan ( 1857 - 1861)

http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07853-1.jpg
http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07852-1.jpg

Abraham Lincoln ( 1861 - 1865)

http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07856-1.jpg
http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07855-1.jpg

Andrew Johnson ( 1865 - 1869)

http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07858-1.jpg
http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07857-1.jpg

Ulysses S.Grant ( 1865 - 1877)

http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07861-1.jpg
http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07860-1.jpg

Rutherford B.Hayes ( 1877 - 1881)

http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07863-1.jpg
http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07862-1.jpg

James A.Gaìeld ( 1881)

http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07865-1.jpg
http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07864-1.jpg

youngboss1vn
30-11-2009, 20:48
Chester A.Arthur ( 1881 - 1885)

http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07868-1.jpg
http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07867-1.jpg

Grover Cleveland ( 1893 - 1897)

http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07871-1.jpg
http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07870-1.jpg

Benjamin Harison ( 1889 - 1893)

http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07874-1.jpg
http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07872-1.jpg

William McKinley ( 1897 - 1901)

http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07876-1.jpg
http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07875-1.jpg

Theodore Roosevelt ( 1901 - 1909)

http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07812-1.jpg
http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07811-1.jpg

William H.Taft ( 1909 - 1913)

http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07815-1.jpg
http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07814-1.jpg

Woodrow Wilson ( 1913 - 1921)

http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07818-1.jpg
http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07817-1.jpg

Warren G.Harding ( 1921 - 1923)

http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07821-1.jpg
http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07819-1.jpg

youngboss1vn
30-11-2009, 20:48
Calvin J.Coolidge ( 1923 - 1929)

http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07823-1.jpg
http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07822-1.jpg

Hebert C.Hoover ( 1929 - 1933)

http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07825-1.jpg
http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07824-1.jpg

Franklin Roosevelt ( 1923 - 1945)

http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07828-1.jpg
http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07827-1.jpg

Harry S.Truman ( 1945 - 1953)

http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07831-1.jpg
http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07830-1.jpg

Dwight D.Eisenhower ( 1953 - 1961)

http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07834-1.jpg
http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07833-1.jpg

John F.Kennedy ( 1961 - 1963)

http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07838-1.jpg
http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07837-1.jpg

Lyndon B.Johnson (1963 - 1969)

http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07841-1.jpg
http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07839-1.jpg

Richard M.Nixon (1969 - 1974)

http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07844-1.jpg
http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07843-1.jpg

youngboss1vn
30-11-2009, 20:49
Gerald R.Ford (1974 - 1977)

http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07879-1.jpg
http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07877-1.jpg

James E.Carter (1977 - 1981)

http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07881-1.jpg
http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07880-1.jpg

Ronald W.Reagan (1981 - 1989)

http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07884-1.jpg
http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07882-1.jpg

George W.Bush (1989 - 1993)

http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07894-1.jpg
http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07888-1.jpg

William J.Clinton ( 1993 - 2001)

http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07891-1.jpg
http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07890-1.jpg

George Bush ( 2001)

http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07889-1.jpg
http://i580.photobucket.com/albums/ss244/bossmoney/DSC07893-1.jpg
[/COLOR][/SIZE][/B]