PDA

View Full Version : Danh mục tem VNDCCH 1945-1975 (Trần Nguyên)


Tiểu Nhi
20-12-2011, 15:29
Mình đã nhận được cuốn Danh mục tem bưu chính nước VNDCCH 1945-1975 của tác giả Trần Nguyên do BCN VSC trao tặng.

Xin cảm ơn BCN VSC và bác tem-truyen-thong về tài liệu quý này.

Mình scan hình cuốn này để chia sẻ với mọi người quan tâm đến tem Việt Nam.
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0001.jpg

Tiểu Nhi
08-06-2012, 12:00
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0002.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0003.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0004.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0005.jpg

Tiểu Nhi
08-06-2012, 12:01
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0006.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0007.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0008.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0009.jpg

Tiểu Nhi
08-06-2012, 12:05
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0010.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0011.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0012.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0013.jpg

Tiểu Nhi
08-06-2012, 12:06
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0014.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0015.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0016.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0017.jpg

Tiểu Nhi
08-06-2012, 12:06
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0018.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0019.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0020.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0021.jpg

Tiểu Nhi
08-06-2012, 12:07
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0022.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0023.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0024.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0025.jpg

Tiểu Nhi
08-06-2012, 12:08
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0026.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0027.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0028.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0029.jpg

Tiểu Nhi
08-06-2012, 12:10
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0030.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0031.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0032.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0033.jpg

Tiểu Nhi
08-06-2012, 12:14
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0034.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0035.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0036.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0037.jpg

Tiểu Nhi
08-06-2012, 12:18
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0038.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0039.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0040.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0041.jpg

Tiểu Nhi
08-06-2012, 12:20
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0042.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0043.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0044.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0045.jpg

Tiểu Nhi
08-06-2012, 12:22
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0046.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0047.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0048.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0049.jpg

Tiểu Nhi
08-06-2012, 12:23
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0050.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0051.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0052.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0053.jpg

Tiểu Nhi
08-06-2012, 12:23
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0054.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0055.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0056.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0057.jpg

Tiểu Nhi
08-06-2012, 12:24
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0058.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0059.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0060.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0061.jpg

Tiểu Nhi
08-06-2012, 12:25
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0062.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0063.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0064.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0065.jpg

Tiểu Nhi
08-06-2012, 12:26
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0066.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0067.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0068.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0069.jpg

Tiểu Nhi
08-06-2012, 12:26
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0070.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0071.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0072.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0073.jpg

Tiểu Nhi
08-06-2012, 12:27
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0074.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0075.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0076.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0077.jpg

Tiểu Nhi
08-06-2012, 12:29
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0078.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0079.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0080.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0081.jpg

Tiểu Nhi
08-06-2012, 12:29
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0082.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0083.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0084.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0085.jpg

Tiểu Nhi
08-06-2012, 12:30
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0086.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0087.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0088.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0089.jpg

Tiểu Nhi
08-06-2012, 12:31
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0090.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0091.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0092.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0093.jpg

Tiểu Nhi
08-06-2012, 12:31
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0094.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0095.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0096.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0097.jpg

Tiểu Nhi
08-06-2012, 12:32
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0098.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0099.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0100.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0101.jpg

Tiểu Nhi
08-06-2012, 12:33
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0102.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0103.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0104.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0105.jpg

Tiểu Nhi
08-06-2012, 12:34
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0106.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0107.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0108.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0109.jpg

Tiểu Nhi
08-06-2012, 12:34
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0110.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0111.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0112.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0113.jpg

Tiểu Nhi
08-06-2012, 12:35
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0114.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0115.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0116.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0117.jpg

Tiểu Nhi
08-06-2012, 12:36
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0118.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0119.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0120.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0121.jpg

Tiểu Nhi
08-06-2012, 12:37
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0122.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0123.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0124.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0125.jpg

Tiểu Nhi
08-06-2012, 12:37
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0126.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0127.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0128.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0129.jpg

Tiểu Nhi
08-06-2012, 12:38
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0130.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0131.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0132.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0133.jpg

Tiểu Nhi
08-06-2012, 12:38
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0134.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0135.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0136.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0137.jpg

Tiểu Nhi
08-06-2012, 12:39
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0138.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0139.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0140.jpg

Tiểu Nhi
08-06-2012, 12:40
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0141.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0142.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0143.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0144.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0145.jpg

Tiểu Nhi
08-06-2012, 12:41
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0146.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0147.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0148.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0149.jpg

Tiểu Nhi
08-06-2012, 12:42
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0150.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0151.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0152.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0153.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/DanhmucTem/DMT_0154.jpg

-- Hết --