Diễn đàn/Forum VIET STAMP (VSF)

Diễn đàn/Forum VIET STAMP (VSF) (http://www.vietstamp.net/forum/index.php)
-   Nhìn ra Thế giới (http://www.vietstamp.net/forum/forumdisplay.php?f=74)
-   -   Triều Tiên: mở cửa lại bảo tàng tem (http://www.vietstamp.net/forum/showthread.php?t=14435)

Poetry