Diễn đàn/Forum VIET STAMP (VSF)

Diễn đàn/Forum VIET STAMP (VSF) (http://www.vietstamp.net/forum/index.php)
-   Nước Việt mến yêu (http://www.vietstamp.net/forum/forumdisplay.php?f=274)
-   -   Cách nhớ biển số xe 64 tỉnh thành chỉ bằng thơ lục bát (http://www.vietstamp.net/forum/showthread.php?t=13984)