Quay lại   Diễn đàn/Forum VIET STAMP (VSF) > KIẾN THỨC CHƠI TEM > Văn bản, quy định liên quan đến Tem Bưu chính và Sưu tập Tem

Trả lời
 
Công Cụ Hiển Thị Bài
  #1  
Cũ 07-10-2011, 14:49
Đinh Đức Tâm's Avatar
Đinh Đức Tâm Đinh Đức Tâm vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Tem Không Răng
 
Ngày tham gia: 02-12-2007
Đến từ: langbian
Bài Viết : 2,443
Cảm ơn: 9,627
Đã được cảm ơn 10,475 lần trong 2,221 Bài
Mặc định TT 25/2011/TT-BTTTT về quy định chi tiết và hướng dẫn các hoạt động về tổ chức lễ phát hành đặc biệt tem bưu chính Việt Nam

Ngày 26/9/2011 Bộ Thông tin truyền thông vừa ban hành thông tư số 25/2011/TT-BTTTT về quy định chi tiết và hướng dẫn các hoạt động về tổ chức lễ phát hành đặc biệt tem bưu chính Việt Nam
ecophila xin giới toàn văn kiện tới các bạn tem ^^


THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÁC HOẠT ĐỘNG VỀ TỔ CHỨC LỄ PHÁT HÀNH ĐẶC BIỆT TEM BƯU CHÍNH VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính,
QUY ĐỊNH
Chương 1.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn các hoạt động về tổ chức lễ phát hành đặc biệt tem bưu chính Việt Nam (dưới đây gọi là lễ phát hành đặc biệt).
2. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện, tham gia thực hiện các hoạt động về tổ chức lễ phát hành đặc biệt.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Lễ phát hành đặc biệt là buổi lễ được tổ chức để giới thiệu và công bố việc phát hành bộ tem bưu chính Việt Nam được quyết định phát hành đặc biệt nhân dịp các sự kiện quan trọng của Việt Nam và quốc tế.
2. Ấn phẩm phát hành đặc biệt là ấn phẩm phục vụ cho lễ phát hành đặc biệt, bao gồm bìa phát hành đặc biệt, phong bì ngày phát hành đầu tiên, phong bì kỷ niệm và các ấn phẩm khác có liên quan đến bộ tem.
a) Bìa phát hành đặc biệt là ấn phẩm được thiết kế để dán tem, blốc, phục vụ cho việc đóng dấu đặc biệt và ký phát hành đặc biệt.
b) Phong bì ngày phát hành đầu tiên, phong bì kỷ niệm, bưu ảnh kỷ niệm là các ấn phẩm in hình ảnh đặc trưng, liên quan đến sự kiện được thể hiện trên bộ tem, được dán tem, blốc và đóng dấu đặc biệt.
c) Tranh phóng tem, blốc là ấn phẩm được in từ mẫu tem, blốc, có kích thước lớn gấp nhiều lần mẫu tem, blốc.
Chương 2.
NỘI DUNG TỔ CHỨC LỄ PHÁT HÀNH ĐẶC BIỆT
Điều 3. Thời gian tổ chức lễ phát hành đặc biệt
Lễ phát hành đặc biệt được tổ chức vào ngày phát hành đầu tiên của bộ tem.
Điều 4. Địa điểm tổ chức lễ phát hành đặc biệt
Lễ phát hành đặc biệt được tổ chức tại một hoặc nhiều địa điểm theo nguyên tắc ưu tiên lựa chọn những địa điểm có liên quan đến sự kiện, hình ảnh và nội dung được thể hiện trên bộ tem.
Điều 5. Trang trí địa điểm tổ chức lễ phát hành đặc biệt
1. Phông của buổi lễ phát hành đặc biệt được thiết kế phù hợp với diện tích và không gian của địa điểm tổ chức theo mẫu trình bày chung thống nhất bằng tiếng Việt quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này, cụ thể gồm các nội dung sau:
a) Tên Bộ Thông tin và Truyền thông.
b) Tên đơn vị phối hợp tổ chức (Bộ, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức trong nước và nước ngoài).
c) Tên đơn vị được giao tổ chức lễ phát hành đặc biệt.
d) Tên bộ tem được tổ chức phát hành đặc biệt.
đ) Tên địa điểm, ngày, tháng và năm tổ chức lễ phát hành đặc biệt.
e) Hình ảnh của bộ tem được tổ chức phát hành đặc biệt, trường hợp sử dụng tranh phóng tem hoặc phương tiện đèn chiếu thì không in hình ảnh bộ tem trên phông như quy định tại khoản 2 Điều này.
Trường hợp lễ phát hành có liên quan đến yếu tố nước ngoài, các nội dung trên được bổ sung thêm ngôn ngữ phù hợp.
2. Tranh phóng tem, blốc phục vụ lễ phát hành đặc biệt có khuôn khổ phù hợp với diện tích và không gian của địa điểm tổ chức lễ phát hành đặc biệt, nhưng tranh phóng tem không nhỏ hơn 15 lần khuôn khổ mẫu tem và tranh phóng blốc không nhỏ hơn 10 lần khuôn khổ blốc.
3. Bàn, ghế phục vụ cho việc ký và đóng dấu bìa phát hành đặc biệt, tùy thuộc số lượng đại biểu ký và đóng dấu để bố trí số lượng bàn và ghế phù hợp.
4. Các vật dụng khác như cây cảnh, pa-nô, băng rôn có in hình ảnh bộ tem, cờ và khẩu hiệu được treo, trưng bày tại những vị trí trong và ngoài địa điểm tổ chức lễ phát hành đặc biệt, bảo đảm tính thẩm mỹ và tạo không khí trang trọng, vui tươi, sinh động.
Điều 6. Chương trình buổi lễ phát hành đặc biệt
Chương trình buổi lễ phát hành đặc biệt bao gồm các nội dung được ghi dưới đây:
1. Đón tiếp đại biểu (đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức buổi lễ thực hiện).
2. Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (đại diện lãnh đạo đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức buổi lễ thực hiện).
3. Diễn văn giới thiệu và công bố phát hành bộ tem (đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện).
4. Ký và đóng dấu bìa phát hành đặc biệt (đại diện lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức liên quan trong nước và nước ngoài hoặc đại diện lãnh đạo đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức buổi lễ thực hiện).
5. Phát biểu cám ơn của đơn vị phối hợp tổ chức (đại diện lãnh đạo Bộ, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức trong nước và nước ngoài thực hiện).
6. Bế mạc buổi lễ (đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức buổi lễ thực hiện).
Nội dung ghi tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này là bắt buộc đối với tất cả các buổi lễ phát hành đặc biệt.
Điều 7. Nội dung trình duyệt
Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức buổi lễ phát hành đặc biệt có trách nhiệm trình Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt các nội dung dưới đây chậm nhất 15 ngày trước ngày tổ chức buổi lễ phát hành đặc biệt:
1. Mẫu giấy mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước và dự kiến danh sách khách mời.
2. Chương trình và kịch bản buổi lễ.
3. Ma-két phông buổi lễ.
4. Mẫu dấu đặc biệt.
5. Mẫu phong bì ngày phát hành đầu tiên.
6. Mẫu thiết kế bìa phát hành đặc biệt.
Điều 8. Đại biểu tham dự
1. Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm mời đại diện lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
2. Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức lễ phát hành đặc biệt chịu trách nhiệm mời đại diện lãnh đạo Bộ, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức trong nước và nước ngoài, cơ quan báo chí trung ương, địa phương và các khách mời khác.
Điều 9. Kinh phí tổ chức lễ phát hành đặc biệt
Kinh phí tổ chức lễ phát hành đặc biệt được trích từ nguồn kinh phí hoạt động hàng năm của Bộ Thông tin và Truyền thông và từ các nguồn tài trợ khác (nếu có).
Chương 3.
DẤU ĐẶC BIỆT, ẤN PHẨM PHÁT HÀNH ĐẶC BIỆT VÀ LƯU TRỮ
Điều 10. Dấu đặc biệt
1. Dấu đặc biệt bao gồm các nội dung được ghi dưới đây:
a) Tên bộ tem được tổ chức lễ phát hành đặc biệt.
b) Dòng chữ “Ngày phát hành đầu tiên”.
c) Tên địa điểm tổ chức buổi lễ phát hành đặc biệt (tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).
d) Ngày, tháng và năm phát hành đầu tiên của bộ tem.
đ) Nội dung, hình ảnh có liên quan đến chủ đề bộ tem.
2. Mỗi địa điểm tổ chức lễ phát hành phải có 04 dấu để phục vụ lễ phát hành đặc biệt và người sưu tập tem trong ngày phát hành đầu tiên.
3. Dấu đặc biệt được đóng lên bìa phát hành đặc biệt phải bảo đảm rõ nét, đều mực, một mẫu tem đóng hủy khoảng 1/4 diện tích dấu và nằm trong trang 03 của bìa phát hành đặc biệt và trang 02 của bìa phát hành đặc biệt nếu bộ tem có nhiều mẫu tem và blốc.
Điều 11. Ấn phẩm phát hành đặc biệt
1. Ấn phẩm phát hành đặc biệt gồm:
a) Bìa phát hành đặc biệt;
b) Phong bì ngày phát hành đầu tiên;
c) Phong bì kỷ niệm;
d) Bưu ảnh kỷ niệm;
đ) Bìa gài tem, album tem;
e) Các ấn phẩm khác phục vụ lễ phát hành đặc biệt.
2. Các ấn phẩm ghi tại các điểm a, b khoản 1 Điều này là bắt buộc đối với tất cả các buổi lễ phát hành đặc biệt.
Điều 12. Bìa phát hành đặc biệt
1. Bìa phát hành đặc biệt gồm có 02 tờ, 04 trang, được làm bằng giấy phấn, không dòng kẻ, khổ A3 gập thành khổ A4, định lượng giấy từ 170g/m2 trở lên.
2. Số lượng bìa phát hành đặc biệt cho 01 bộ tem phát hành đặc biệt tại 01 địa điểm phát hành là 04 bìa.
3. Nội dung bìa phát hành đặc biệt được thiết kế theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này, cụ thể gồm các nội dung sau:
a) Tờ 01, trang 01 là phần bìa trước của bìa phát hành đặc biệt, có in dòng chữ “Bộ Thông tin và Truyền thông” ở phía trên đầu trang, dòng chữ “Bìa phát hành đặc biệt bộ tem (tên bộ tem)” ở giữa trang và dòng chữ “tên địa điểm, ngày, tháng và năm tổ chức lễ phát hành đặc biệt” ở phía dưới trang;
Tờ 01, trang 02 để trống, trường hợp bộ tem phát hành có nhiều mẫu tem hoặc có blốc thì sử dụng cả trang 02, tờ 01 cho nội dung ghi tại mục b khoản này.
b) Tờ 02, trang 01, có dòng chữ “Bộ Thông tin và Truyền thông” ở phía trên đầu trang, dòng chữ “Phát hành đặc biệt bộ tem (tên bộ tem)” ở phía trên phần giữa trang, bộ tem (trọn bộ) và blốc (nếu có) được dán ở giữa trang (nếu bộ tem chỉ có 01 hoặc 02 mẫu, có thể dán 02 hoặc 04 mẫu tem), vị trí để ký, đóng dấu ở phía dưới phần giữa trang và dòng chữ “Tên địa điểm, ngày, tháng và năm tổ chức lễ phát hành đặc biệt” ở phía dưới trang; tờ 02, trang 02 để trống.
Điều 13. Lưu trữ dấu đặc biệt, bìa phát hành đặc biệt
Dấu đặc biệt, bìa phát hành đặc biệt được phân bổ và lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị sau:
1. Bộ Thông tin và Truyền thông: 02 dấu đặc biệt và 01 bìa phát hành đặc biệt của tất cả các địa điểm tổ chức lễ phát hành đặc biệt.
2. Đơn vị phối hợp tổ chức lễ phát hành đặc biệt: 01 bìa phát hành đặc biệt.
3. Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức lễ phát hành đặc biệt: 01 bìa phát hành đặc biệt.
4. Bảo tàng Bưu điện: 02 dấu đặc biệt và 01 bìa phát hành đặc biệt.
Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức lễ phát hành đặc biệt có trách nhiệm thu hồi, chuyển giao dấu đặc biệt và bìa phát hành đặc biệt cho các cơ quan, đơn vị nêu trên.
Chương 4.
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 14. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ảnh về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết.


Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan TW các đoàn thể;
- Công báo;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Trang TTĐT Bộ TTTT;
- UBND, HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Các đơn vị thuộc Bộ TTTT;
- Lưu VT, BC. KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

PHỤ LỤC 1
PHÔNG CỦA BUỔI LỄ PHÁT HÀNH ĐẶC BIỆT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BTTTT ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
ĐƠN VỊ PHỐI HỢP LIÊN QUAN
ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ TỔ CHỨC BUỔI LỄ

LỄ PHÁT HÀNH ĐẶC BIỆT BỘ TEM BƯU CHÍNH
“Tên bộ tem”

(hình ảnh bộ tem, trường hợp không sử dụng tranh tem phóng to,
đèn chiếu hình ảnh bộ tem)

Tên địa điểm, ngày, tháng và năm tổ chức lễ phát hành đặc biệt

PHỤ LỤC 2
BÌA PHÁT HÀNH ĐẶC BIỆT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BTTTT ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
Tờ 1, trang 1

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BÌA PHÁT HÀNH ĐẶC BIỆT BỘ TEM BƯU CHÍNH
“Tên bộ tem”

Tên địa điểm, ngày, tháng và năm tổ chức lễ phát hành đặc biệt

Tờ 2, trang 1

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG


PHÁT HÀNH ĐẶC BIỆT BỘ TEM BƯU CHÍNH
“Tên bộ tem”


(vị trí dán tem và blốc, lưu ý khoảng cách để dóng dấu)


(Vị trí ký)


Tên địa điểm, ngày, tháng và năm tổ chức lễ phát hành đặc biệt
__________________
Đinh Đức Tâm - ecophila - Environmental Stamp's
Trả Lời Kèm Trích Dẫn Bài Này
11 Thành viên sau đây nói lời CẢM ƠN bạn Đinh Đức Tâm vì đã gửi Bài viết hữu ích này:
-peripheria- (07-10-2011), asahi (07-10-2011), hat_de (07-10-2011), lantham_0072005 (08-10-2011), manh thuong (07-10-2011), Ng.H.Thanh (08-10-2011), Pink Kole (10-10-2011), Poetry (07-10-2011), temsong (28-11-2011), tiny (23-11-2011), tuananh.tuan (08-10-2011)
Trả lời

Công Cụ
Hiển Thị Bài

Quyền hạn của Bạn trong mục này
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến:

Những Đề tài tương tự
Ðề Tài Người Tạo Đề Tài
Chuyên Mục
Trả Lời Bài Mới Nhất
Tổng kết những hoạt động của VSC trong năm 2011 Poetry Bảng tin Viet Stamp 0 22-11-2011 09:48
Bộ tem hoạt hình Mỹ 2011 trangptt Tem Thiếu nhi 0 20-08-2011 10:04
Nghị định 47/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính Poetry Văn bản, quy định liên quan đến Tem Bưu chính và Sưu tập Tem 0 20-07-2011 10:25
Sheet tem 5 Ca sĩ nhạc Latin huyền thoại nổi tiếng thế giới của Mỹ phát hành ngày 16-03-2011 hongduc2008 Nhân vật Thế giới 0 07-06-2011 11:28
[HOT] - Tổng hợp các phim hoạt hình nổi tiếng [MF] - Update... ngoctq Thư giãn & Cười 1 14-08-2010 12:42©2007-2024 Diễn đàn Viet Stamp
Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tập tem Viet Stamp (VSC)
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 87/GXN-TTĐT
do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 31-08-2011
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Anh Thi - Chủ nhiệm VSC
Bản quyền thuộc VSC. Địa chỉ: 2/47 Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (08) 38111467 – Website: vietstamp.net.vn – Email: vietstamp.net@gmail.com – Hotline: 0918 636 791
Vui lòng ghi rõ nguồn “Viet Stamp” khi phát hành lại thông tin từ diễn đàn này.
--------------------
Mã nguồn: vBulletin v3.8.3 & Copyright © 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Diễn đàn Viet Stamp có giấy phép sử dụng từ Jelsoft Enterprises Ltd.