PDA

View Full Version : duc4eyes


  1. Tự giới thiệu một chút...
  2. Tiền Việt Nam - Polymer - có những bất thường...
  3. Tiền có serial dạng binary (Chỉ gồm các số 0 và 1)
  4. Tiền mang tính thời sự (Mới phát hành, mới thu hồi...)
  5. Tiền trùng số serial
  6. Tiền VNDCCH - năm 1949 - những dị bản...
  7. Tiền CHXHCNVN với thuật ngữ của người sưu tầm tiền: Tiền Số lớn - Tiền Số nhỏ
  8. Tiền CHXHCNVN phát hành 2 đợt khác nhau cùng mệnh giá và gần giống nhau về hình thức
  9. Tiền VNDCCH không phát hành
  10. Tiền lỗi...