PDA

View Full Version : Vanuatu 2011


trangptt
30-03-2011, 00:21
Rùa của Vanuatu

127317

127318

Ngày phát hành:26/01/2011
Giá mặt:100 vatu x 4 tem
HS thiết kế: J R Lisiak, Paris, France
Nhà in: Southern Colour Print, Dunedin, New Zealand
Phương thức in: Offset lithography
Cỡ tem: 30.00mm x 40.00mm, 4 tem nằm + tab
Răng tem:13.3 x 2
Thời hạn phát hành:2 năm (26/01/2011 tới 25/01/2013)

trangptt
30-03-2011, 00:28
Cafe Tanna (Đặc sản)

127319

127320

Ngày phát hành:23/03/2011
Giá mặt:100 vatu x 2 tem; 140 vatu và 160 vatu
HS thiết kế: Denise Durkin, Wellington, New Zealand
Nhà in: Southern Colour Print, Dunedin, New Zealand
Phương thức in: Offset lithography
Cỡ tem: lithography, 4 tem đứng
Răng tem:13.3 x 2
Thời hạn phát hành:2 năm (26/01/2011 tới 22/03/2013)